الگوبردارى از چندسازههاى طبيعى در سازه ساختمان

الگوبردارى از چندسازه هاى طبيعى در سازه ساختمان

وجود سازه هاي تركيبي در طبيعت يكي از اصولي است كه طبيعت به منظور مقابله با انواع نيروها از آن استفاده مي كند . ما نه تنها در جهان چندسازه زندگى می كنيم، بلكه خود نيز به گونهاى چندسازه هستيم. گياهان، جانوران و حشرههايى كه پيرامون ما زندگى می كنند نيز چندسازه هستند. دانشمندان تلاش می كنند با الگوبردارى از چندسازههاى طبيعى، چندسازه هايى بسازند كه با طبيعت سازگارتر باشند .
طبيعت در خود چندسازههاى بسيار سخت، پيچيده و گوناگونى دارد كه از ديدگاه سختى و وزن، مانندى براى آنها نمی توان يافت. به هر جاى طبيعت كه می نگريم، با يك چندسازه رو به رو می شويم. براى نمونه، صدفهاى دريايى از چندسازهى سراميكى سختى ساخته شدهاند. اين سراميك از لايه هايى از بلورهاى سخت تشكيل شده كه در زمينهى سيمانى نرمترى جاى دارند. اين سراميك سخت و پايدار، جاندار درون خود را از آشوب موج نگهدارى می كند كه پيوسته آن را بر سطح صخره ها مى كوبد.
چوب نيز نوعى چندسازه است. اين چند سازه از رشته هاى سخت سلولوز تشكيل شده كه درون ماده نرمي به نام پكتين) (Pectinجاى گرفتهاند. بدون چند سازه ها ما نمى توانيم به پا خيزيم. بدن ما پر از چند سازه است. استخوانهاى ما از سختت رين چندسازه ها هستند. ديوارهى رگها ، زردپی ها و رباطها نيز از چندسازهها درست شده اند. پوست سخت حشرهها نيز نوعى چند سازه است. روى هم رفته، پايهى معمارى طبيعت بر چندسازه هاست. براى نمونه، كلاژن در استخوان با بلورهاى كلسيم در هم می آميزد و ساختار سختى می سازد. در نگاهى دقيقتر، استخوان مانند يك بتون مسلح به نظر می رسد كه رشته هاى كلاژن آن مانند ميلگردهاى فولادى بتون، درون سيمانى از بلورهاى هيدروكسى آپاتيت ۲(OH)6(4PO)10Caو پروتئينهاى نارشتهاى از جمله اوستئوپونتين) (osteopontinو اوستئوكلسين)(osteocalcinجاى گرفتهاند. رشتههاى كلاژن مانند ميلگردهاى بتن مسلح، استخوان را در برابر ضربه پايدار مىسازند و سيمان اين بتن )بلورهاى كلسيم + پروتئين هاى نارشتهاى( بر پايدارى آن در برابر فشار می افزايد

شر از ساليان دور از چندسازههاى طبيعى بهره گرفته است. كاه كه براى ساختن نخستين چندسازه ها به كار می رفت، خود نوعى چندسازه است .
چند سازه ها به طور معمول با جاى دادن رشته ها يا ذرههايى از مادهاى ديگر ساخته می شوند. در نخستين چندسازه هاى دست بشر، اين ماده زمينه اى، گل رس بود . امروزه، ماده زمينه میتواند فلز، گونهاى بسپار)پليمر( يا حتى سراميك باشد. در هر صورت، مادهى زمينه مانند چسب كار مىكند و خردههاى چندسازه را به هم می چسباند. خرده ها، يعنى رشته هاى كربن يا ذره هاى سراميك، نيز مانند كاه باعث سختى و پايدارى چندسازه می شوند .
بتن مسلح نيز نوعي چند سازه به شمار مي رود . كه بتن نقش زمينه و ميلگرد ها نقش ماده تركيبي را جهت مقاومت در برابر نيروهاي كششي كه بتن قادر به تحمل آن نيست در سازه ايفا مي كنند . البته امروزه چند سازه ها به سمت سازه هاي كاملا تركيبي مانند آنچه در طبيعت وجود دارد، تكامل پيدا كرده استشر از ساليان دور از چندسازههاى طبيعى بهره گرفته است. كاه كه براى ساختن نخستين چندسازهها به كار می رفت، خود نوعى چندسازه است .
چند سازهها به طور معمول با جاى دادن رشتهها يا ذره هايى از مادهاى ديگر ساخته می شوند. در نخستين چندسازه هاى دست بشر، اين ماده زمينه اى، گل رس بود . امروزه، ماده زمينه می تواند فلز، گونهاى بسپار)پليمر( يا حتى سراميك باشد. در هر صورت، مادهى زمينه مانند چسب كار می كند و خرده هاى چندسازه را به هم می چسباند. خردهها، يعنى رشته هاى كربن يا ذره هاى سراميك، نيز مانند كاه باعث سختى و پايدارى چندسازه می شوند .
بتن مسلح نيز نوعي چند سازه به شمار مي رود . كه بتن نقش زمينه و ميلگرد ها نقش ماده تركيبي را جهت مقاومت در برابر نيروهاي كششي كه بتن قادر به تحمل آن نيست در سازه ايفا مي كنند . البته امروزه چند سازه ها به سمت سازه هاي كاملا تركيبي مانند آنچه در طبيعت وجود دارد، تكامل پيدا كرده است

برچسب ها

چگونگی الگوبردارى از چندسازههاى طبيعى با نگرش در معماری.الگوبردارى از چندسازههاى طبيعى در سازه ساختمان.نحوه استفاده از سازه های ترکیبی با نگرش در معماری.بررسی سازه های ترکیبی در رویکرد معماری.بررسی سازه های ترکیبی براي تحمل نيروها و عملكردهاي و رویکرد معماری